Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De klant heeft het recht een verzekeringsattest op te vragen bij Arbor-4all.
1.2 Wanneer Arbor-4all een meerprijs aanrekent, wordt dit altijd alvorens het versturen van de factuur gecommuniceerd.
1.3 De vernoemde prijzen in dit document zijn exclusief btw.

2. Voorwaarden verbonden aan offerte

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, maar vervallen na 2 maanden.
2.2 Indien u een reeds goedgekeurde offerte annuleert, telt Arbor-4all een administratieve kost van €50.00 aan.

3. Factuurvoorwaarden

3.1 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag zal van rechtswege en zonder verder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
3.2 Geschillen betreffende deze factuur worden behandeld door het vredegerecht te Maasmechelen dan wel door de bevoegde rechtbanken te Tongeren.
3.3 Klachten moeten binnen de 8 dagen na de feiten/schadegeval of na factuurdatum per aangetekende brief worden meegedeeld.

4. Voorwaarden bomen verwijderen
4.1 Kapvergunning aanvragen
4.2 Nederland: www.omgevingsloket.nl
4.3 België: Voor het aanvragen van een kapvergunning kan u terecht bij uw gemeente. Op de website van de meeste gemeentes kan u de formulieren downloaden waarmee u een kapvergunning kunt aanvragen.
4.4 Tenzij anders overeen gekomen worden bomen tot 10cm boven maaiveld verwijderd.
4.5 Het vellen van bomen is altijd zonder het verwijderen van de wortels, tenzij anders overeengekomen.
4.6 Schade die ontstaat tijdens het verwijderen van een boom wordt hersteld door Arbor-4all.
4.7 Alvorens Arbor-4all start met de werkzaamheden zullen er foto’s gemaakt worden van de schade(s) die reeds aanwezig is(zijn).
4.8 Arbor-4all en zijn onderaannemers gaan een inspannings-verbintenis aan om schade aan uw huis, tuin of onroerend goed te voorkomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal dit zo op uw offerte worden aangegeven en zal de klant dit voor akkoord uitdrukkelijk aanvaarden en / of ondertekenen.
4.9 De opdrachtgever mag in geen enkel geval deelnemen aan de werkzaamheden. Wanneer de opdrachtgever zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken houdt, zullen de werken worden stilgelegd en kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
4.10 Als de klant toch wenst deel te nemen aan de werkzaamheden, dan zal hij/zij een contractmoeten ondertekenen waarin Arbor-4all afziet van alle verantwoordelijkheden en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of letsels die de klant veroorzaakt of oploopt tijdens de werkzaamheden. De opdrachtgever zal dan ook mondeling als schriftelijk gezegd worden wat hij/zij wel of niet mag doen en waar hij/zij mag staan tijdens de werken.
4.11 Mocht de klant zich niet houden aan de contractuele afspraken, dan zullen de werken direct stilgelegd worden en zal hij/zij verzocht worden niet meer deel te nemen aan de werkzaamheden en de werkplek te verlaten. Extra kosten die optreden tijdens het stilleggen van de werken zullen doorgerekend worden aan de klant.
4.12 In geval van slecht weer (langdurige regen, sneeuw, hagel, dichte mist of harde wind) kan Arbor-4all bepalen om de werkzaamheden te stoppen en uit te stellen. Dit zal enkel zijn op het moment dat Arbor-4all de situatie niet meer veilig verklaart.
4.13 Indien vooraf gecommuniceerde voorwaarden niet voldaan worden, kunnen de werkzaamheden niet starten. Vb.: parkeerplaats vrijhouden, hekwerk verwijderen, speeltuigen verplaatsen, etc

5. Voorwaarden Snoeiwerken
5.1 In geval van slecht weer (langdurige regen, sneeuw, hagel, dichte mist en harde wind) kan Arbor4all bepalen om de werkzaamheden te stoppen en uit te stellen. Dit zal enkel zijn op het moment dat Arbor-4all de situatie niet meer veilig verklaart.
5.2 Indien vooraf gecommuniceerde voorwaarden niet voldaan worden, kunnen de werkzaamheden niet starten. Vb.: parkeerplaats vrijhouden, hekwerk verwijderen, speeltuigen verplaatsen, etc.

6. Voorwaarden Freeswerken
6.1 Doorgang
6.1.1 De opening om tot bij de stronk te komen moet minimaal 90cm breed zijn (tenzij onderling anders afgesproken). Indien u akkoord gaat met de offerte en bovenstaande voorwaarde is niet voldaan, wordt er een voor rijkosten factuur opgestuurd van minimaal €50,00 . Deze prijs stijgt met €1,90/km indien de afstand meer dan 35km bedraagt.
6.1.2 Arbor-4all kan niet bijstaan bij het verwijderen van deuren of poorten om de doorgang te verbreden. Wanneer het echt niet anders gaat zullen wij u helpen met het verwijderen of herplaatsen van deuren of poorten, Arbor-4all kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voorde schade die er zou kunnen ontstaan.

6.2 Kabels & leidingen
6.2.1 Arbor-4all is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan kabels of leidingen.
6.2.2 Op particuliere gronden: alle kabels en leidingen moeten vrijgemaakt worden zodat ze zichtbaar zijn.
6.2.3 Uw stronk grenst aan openbaar domein (straat, voetpad, gemeentelijke grond, …): u bent verplicht om een KLIC- of KLIP-melding aan te vragen.
6.2.4 Arbor-4all kan deze melding voor u aanvragen tegen een kleine meerprijs.

6.3 Stonk vrijmaken
6.3.1 Abor-4all vraagt u om de stronk volledig vrij te maken van:
6.3.2 Hekwerk in een straal van minimaal 20 centimeter rond de stronk.
6.3.3 Verharding (stenen, beton, …) in een straal van minimaal 1 meter rond de stronk.
6.3.4 Indien de stronk niet vrijgemaakt is, kan Arbor-4all een meerprijs aanrekenen wegens schade aan de beitels.
6.3.5 Arbor-4all kan ook een meerprijs van €16.50 per kapotte beitel (maximum €264.00) vragen wanneer stenen, ijzer, beton, … in de grond schade aanrichten aan de beitels.
6.3.6 In geval van slecht weer (langdurige regen, sneeuw, hagel, dichte mist en harde wind) kan Arbor-4all bepalen om de werkzaamheden te stoppen en uit te stellen. Dit zal enkel zijn op het moment dat Arbor-4all de situatie niet meer veilig verklaart.

6.4 Werken aan uur tarief
6.4.1 We beginnen te tellen vanaf aankomst tot vertrek op de werklocatie. Deze uren worden genoteerd, waarbij de klant zal een werkbon moeten aftekenen.

6.5 Algemeen
6.5.1 Indien vooraf gecommuniceerde voorwaarden niet voldaan worden, kunnen de werkzaamheden niet starten. Vb.: parkeerplaats vrijhouden, hekwerk verwijderen, speeltuigen verplaatsen, etc.
6.5.2 Wanneer Arbor-4all een meerprijs aanrekent, wordt dat altijd alvorens het verzenden van de factuur onderling gecommuniceerd.

7. Voorwaarden aanplantings-werk
7.1 Geleverd plantgoed & garantie
7.1.1 Bij een foutieve levering van de leverancier heeft Arbor-4all het recht om het geleverd plantengoed terug te sturen.
7.1.2 Indien de klant akkoord gaat met het planten van een foutieve of beschadigde levering vervallen alle vormen van reeds afgesproken garantie onmiddellijk.
7.1.3 Indien Arbor-4all met behulp van haar expertise kan aantonen dat de klant het plantgoed niet volgens de aangewezen instructies verzorgt, vervallen alle vormen van reeds afgesproken garantie onmiddellijk.
7.1.4 Arbor-4all geeft geen garantie op plantmateriaal als er geen nazorg contract is afgesloten.
7.1.5 Tenzij: anders afgesproken.

7.2 Werkzaamheden aanplanting
7.2.1 Eens het plantgoed in zich bevindt in het gat op de locatie die besproken is tussen de klant en Arbor-4all, wordt het plantgoed niet meer verplaatst.
7.2.2 Alvorens Arbor-4all start met graafwerkzaamheden zal er een KLIP- of KLIC-melding aangevraagd moeten worden om kabels en leidingen in kaart te kunnen brengen.
7.2.3 Mochten er kabels of leidingen in de buurt liggen, zal er altijd een proefsleuf gemaakt worden om de kabels of leidingen te lokaliseren.
7.2.4 In geval van slecht weer (langdurige regen, sneeuw, hagel, dichte mist en harde wind) kan Arbor-4all bepalen om de werkzaamheden te stoppen en uit te stellen. Dit zal enkel zijn op het moment dat Arbor-4all de situatie niet meer veilig verklaart.
7.2.5 Wanneer er tussen de laatste bezichtiging en het uitvoeren van de werkzaamheden situatiester plaatse veranderen waardoor de initieel voorziene prijs van de offerte niet meer kan worden weerhouden, zal Arbor-4all dit onmiddellijk (schriftelijk) communiceren aan de klanten dient de klant deze nieuwe prijs uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens de werken verder worden uitgevoerd door Arbor-4all.
7.2.6 Indien vooraf gecommuniceerde voorwaarden niet voldaan worden, kunnen de werkzaamheden niet starten. Vb.: parkeerplaats vrijhouden, hekwerk verwijderen, speeltuigen verplaatsen, etc.

8. Voorwaarden advies geven
8.1 Arbor4-All als adviseur
8.1.1 Indien Arbor-4all gevraagd wordt schriftelijke adviezen te geven zonder dat er een van de volgende diensten gebruik gemaakt wordt, kunnen er kosten (€70/u) aan het adviesverbonden worden. Diensten: boom verwijderen, boom snoeien & boom aanplanten.
8.1.2 Adviezen, gegeven door Arbor-4all, zijn in geen geval bindend.

9. Voorwaarden VTA
9.1 Een visuele boomcontrole of VTA is een momentopname. Aan de hand van deze methode wordt de huidige conditie, vitaliteit en breukgevoeligheid op basis van visuele kenmerken beoordeeld.Echter, bomen zijn levende wezens die groeien, maar ook aftakelen of zelfs afbreken. Bovendien zit een flink deel van de boom, met name de wortels, ondergronds. De mate waarin en de snelheid waarmee een boom aftakelt, is net zoals de piekbelastingen waarmee een boom bij storm geconfronteerd wordt, niet altijd eenduidig te kwalificeren. Er kan dan ook geen sluitende garantiegegeven worden dat bomen die bij visueel of nader onderzoek als veilig beoordeeld worden, niet kunnen falen. Bij een regelmatige controle en een goed beheer kunnen de risico’s echter beperkt blijven tot een aanvaardbaar niveau.